Ontwerptekening van het plangebied
Ontwerptekening van het plangebied

Zo komt uiterwaard De Lymen er uit te zien

Algemeen

In het uiterwaardengebied ‘de Lymen’ bij Batenburg liggen een aantal uitdagingen voor de gemeente. Er moet toegankelijk natuur- en struingebied gerealiseerd worden, de waterstand van de Maas moet met ten minste 1 centimeter dalen en er dienen aan een aantal richtlijnen vanuit Rijkswaterstraat te worden voldaan. Om dit te kunnen bewerkstelligen wordt het bestemmingsplan van het gebied gewijzigd van agrarische bestemming naar die van natuur.

Door Matthijs Loermans

De plannen zijn een initiatief van Rijkswaterstaat en Vereniging Natuurmonumenten, beiden eigenaar van delen van de uiterwaard. Eén van de richtlijnen waaraan moet worden voldaan is de Kaderrichtlijn Water (KRW). Een Europese richtlijn uit 2000 met als doel de kwaliteit van Europees oppervlakte- en grondwater te waarborgen. De Rijksoverheid vertaalt deze richtlijn naar beleid en daarbij is specifiek aandacht voor de Maas: Er dienen hoogwatergeulen aangelegd te worden ter hoogte van uiterwaard de Lymen. Deze geulen zijn aangemaakte aftakkingen in de rivier die bij hoog water het water afvoeren. Dit sluit aan bij aan de visie die Vereniging Natuurmomumenten heeft voor de toekomst van het gebied. De realisatie van 2 hoogwatergeulen bij Batenburg draagt bovendien bij aan de winterveiligheid van de rivier. Door het winterbed te verruimen kan zo ook gelijk een daling van het waterpeil worden gerealiseerd. Die is noodzakelijk om overstromingen te voorkomen. Een andere reden voor het natuurbehoud is de cultuurhistorische waarde die het gebied heeft. Extra motivatie voor de aanvrager en de gemeente om zorgvuldig om te springen met dit stukje natuur. Het wijzigen van het bestemmingsplan is grotendeels een bestuursmatige aangelegenheid: de beoogde werkzaamheden passen niet in de huidige plannen van het gebied. Het plan wordt nog ter inzage gelegd voor eventuele bezwaren en zolang die er niet zijn kunnen de werkzaamheden starten.